Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pololetní práce ČJ, M, AJ

10. 1. 2017

Milí rodiče,

protože se blíží termíny pololetních prací, chci Vás informovat, aby bylo vše jasné a aby někdo neřekl, že nevěděl, na co se připravit. :-)

ČESKÝ JAZYK - píšeme v pondělí 16. 1.

- z učebnice mohou děti procvičovat v PS - lekce Chystáte se? (str. 35 - 39), pokud nějaké cvičení budou děti chtít zkontrolovat, není to problém

Témata k opakování: vyjmenovaná slova, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem, psaní bě,bje,pě,vě,vje,mě,mně, předpony roz, vz, bez, předpony s- a z-, vzory podstatných jmen a pravopis koncovek, určování gramatických kategorií u podstatných jmen, přídavných jmen i sloves, stavba slov (kořen, přípona, předpona), význam slov (synonyma,antonyma)

MATEMATIKA - píšeme ve čtvrtek 19. 1.

Je jasné, že v písemné práci se neobjeví úplně všechna témata, nicméně je to přehled toho, co už by děti měly znát.

Témata k opakování:

- písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení

- dělění se zbytkem

- zlomky a desetinná čísla

- římská čísla (pouze jednoduchá)

- slovní úlohy

- geometrie (přímka, kružnice, úsečka), rýsování do čtvercové sítě, výpočet obvodu, obsahu) - šipkový a souřadnicový zápis; objem a povrch krychlových těles

- jednoduché převody jednotek (m, cm, mm, dm, km)

- zaokrouhlování

- pavučiny, násobilkové obdélníky

- rovnice s jednou neznámou (zvířátka dědy Lesoně, Hadi, Myslím si číslo)

ANGLIČTINA - píšeme v úterý 17. 1.

- určitě by děti měly ovládat slovní zásobu od lekce 1A po 3C (u 3C jsou to hlavně zvířata)

Test se bude skládat z ověření schopností porozumění čtenému textu, poslechu a částečně z gramatiky. Opět platí, že ne všechna témata se v testu musí objevit.

Témata k opakování učiva:

- neurčitý člen a/an

- příkazy - př. Don´t stand up.

- čísla do 100

- množné číslo podstatných jmen např. a box - two boxes, a dog -  two dogs, a fish - two fish apod.

- vazba There is/ There are...

- abeceda - spelování

- sloveso TO BE - I am, You are...atd.

- přivlastňovací zájmena a ´s - It´s MY bedroom. This is OUR garden.; This is Joe´s toothbrush. 

- otázky ANO/NE - Is this London Road? Are you our new postman? + krátké odpovědi - Yes, it is. No, it isn´t. apod.

- WH- otázky: Where? Who? What? How? When?

- sloveso TO HAVE + zápor a jejich krátká forma - I have got/ I´ve got... She has got/ She´s got...She hasn´t got.

- přídavná jména př. Mickey´s got a new bag. He´s got four thick books.

- otázky se slovesem HAVE/HAS - Have you got a pet? Yes, I have. No, I haven´t. Has he got a pet? Yes, ha has. No, he hasn´t.